Để giúp trẻ Mầm non vui học tại nhà có hiệu quả trong mùa dịch thì trường Mầm Non Phúc Trạch đã thực hiện Công văn chỉ đạo của PGDĐT Văn bản số 81/PGDĐT ngày 24 tháng 02 năm 2022 về việc chỉ đạo thực hiện chuyên môn Mầm non trong tình hình hiện nay. Trường Mầm non Phúc trạch chuẩn bị các ...